Obchodní podmínky

Viz také jako soubor pdf

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti GORE s.r.o.,
IČ: 607 46 874, se sídlem v Brně 635 00, Přístavní 6,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 18891
(na dodávky normalizovaných dílů do lisovacích nástrojů a forem)


1. PŘEDMĚT UJEDNÁNÍ

1.1 Předmětem tohoto ujednání je zakotvení obchodních a dodacích podmínek při realizaci dodávek normalizovaných dílů od společnosti FIBRO GmbH dle požadavků odběratele. Odběratelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba. Dodavatelem se rozumí společnost GORE s.r.o., IČ: 60746874, se sídlem v Brně, Přístavní 6, zboží se dodává z provozovny: Šumavská 15, 602 00 Brno.
1.2 Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli díly do nástrojů a forem, a to na základě níže uvedených podmínek.
Odběratel se zavazuje zaplatit cenu za dodané zboží v termínu splatnosti.
1.3 Dodavatel garantuje stálost dodávek normalizovaných dílů společnosti FIBRO GMBH. Dodavatel prohlašuje, že jiné výrobce ve svém programu nemá a nebude je ani dodávat.

 

2. CENA

2.1 Cena zboží je uvedena v cenové nabídce dodavatele, případně na každé jednotlivé kupní smlouvě. Ceny jsou stanoveny v Kč popřípadě na přání odběratele v Euro (€).Všechny platby se zpravidla uskutečňují bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené GORE s.r.o.
2.2 Náklady na dopravné bude vyúčtováno na každé faktuře se zbožím na základě skutečných nákladů které jsou fakturovány přepravcem. Odběratel se zavazuje uhradit vyúčtované náklady na dopravu.
2.3 U dodávek zboží v hodnotě pod 10.000,- Kč bude účtován paušální příplatek za dopravné a balné v částce 90,- Kč, u dobírek 130,- Kč. U dodávek nad 10.000,- Kč není paušální příplatek účtován.
2.4 Odběratel se zavazuje uhradit fakturu za dodaný materiál ve lhůtě splatnosti ode dne vystavení faktury. Pokud není uvedeno jinak, splatnost faktur je 14 kalendářních dnů. Dodavatel si např. u nových odběratelů vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny před dodáním zboží dle zálohové faktury nebo úhradu kupní ceny na základě dobírky.
2.5 Stálým odběratelům, kteří opakovaně využívají našich služeb lze poskytnout „Kredit“ na neproplacené faktury. Kredit je stanoven jako suma celkových neuhrazených faktur bez ohledu na dobu splatnosti. Jestliže je poskytnut „Kredit“ nedojde v případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny k zastavení dalších dodávek odběrateli. Tento kredit je stanoven individuálně.
2.6 V případě prodlení odběratele s úhradou ceny za zboží je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody.

 

3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, zboží bude odběrateli dodáno v provozovně dodavatele nebo prostřednictvím zásilkové přepravní služby (např. PPL, DHL, PPD). V případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové přepravní služby dodavatel odešle zboží na adresu uvedenou odběratelem.
3.2 Objednané a dodané zboží je odběratel povinen v souladu se smlouvou převzít. Odběratel je povinen dodání a převzetí zboží dodavateli potvrdit na k tomu určeném dokladu (např. dodací list, výdejka), a jedno potvrzené vyhotovení tohoto dokladu předat nebo doručit do 10-ti pracovních dnů zpět dodavateli. V případě prodlení odběratele s povinností předat nebo doručit zpět dodavateli jedno potvrzené vyhotovení předmětného dokladu je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
3.3 Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zboží pouze na základě písemné objednávky (fax, e-mail, dopis). Dodací termín začíná od doby prokazatelného doručení objednávky dodavateli. Při změně charakteru zboží, nebo počtu kusů na již zaslané objednávce se dodací termín posunuje.
3.4 Dodavatel neodpovídá za prodlení dodávky z důvodů vyšší moci (živ.pohromy, kalamity a pod.) a z důvodů prodlení dopravce. V případě, že zboží nelze z jakýchkoliv důvodů dodat včas, je dodavatel o tom povinen odběratele neprodleně telefonicky nebo emailem informovat.
3.5 Objednací čísla v písemné objednávce odběratele musí být čitelná a v souladu s objednacími kódy z katalogu společnosti FIBRO GmbH. Ostatní zboží, které není specifikováno dlouhodobou rámcovou smlouvou, budou dodány po vzájemné dohodě.
3.6 V případě požadavku odběratele na rychlou dodávku zajistí dodavatel za příplatek zboží pro odběratele do 4 pracovních dnů, za předpokladu, že je toto zboží na skladě FIBRO GMBH.
3.7 V případě, že zboží bylo řádně objednáno a nebylo ještě dodáno nelze jej bez dohody s dodavatelem stornovat. Chybně objednané zboží vinou odběratele je možno po dohodě vrátit zpět dodavateli, podmínkou však je neporušené zboží a jeho originální obal, dále musí být toto zboží vráceno dodavateli v jeho provozovně nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po obdržení dodávky. Tento případ není předmětem reklamačního řízení. V případě, že zboží bylo již použito popř. poškozeno nelze jej vrátit dodavateli. Zboží vyrobené na zakázku odběratele (především střižníky a střižná pouzdra) nelze vracet dodavateli.
3.8 Dodavatel se zavazuje potvrdit písemnou objednávku nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení za předpokladu, že je dodržen bod 3.3
3.9 Dodané zboží přechází do vlastnictví odběratele až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny odběratelem.
3.10 Jestliže se odběratel dostane do prodlení s úhradou faktury o více jak 14 kalendářních dnů je dodavatel oprávněn pozastavit dodávky zboží nebo od smlouvy odstoupit. Za důvod k okamžitému zrušení smlouvy ze strany dodavatele se též považuje platební neschopnost odběratele, bude-li proti odběrateli zahájeno konkursní, vyrovnávací, exekuční nebo insolvenční řízení. Jestliže odběratel podstatně poruší své smluvní povinnosti a dodavatel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, je odběratel povinen zaplatit k rukám dodavatele smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny bez DPH, se splatností do 14-ti dnů po tomto odstoupení. Odstoupení od smlouvy, které nabývá účinnosti okamžikem doručení oznámení o odstoupení, se nedotýká nároku na smluvní pokuty dle této smlouvy a nároku na náhradu škody. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání jako doporučená zásilka na adresu odběratele.
3.11 Jestliže je zboží odesláno prostřednictvím zásilkové přepravní služby (např. PPL, DHL, PPD) nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, když dopravce převezme od dodavatele zboží pro odběratele. Pokud nemá být zboží dodáno prostřednictvím zásilkové přepravní služby, nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím v místě dodání (zpravidla provozovna dodavatele) a odběratel poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
3.12 Vzhledem k tomu, že odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, má odběratel do doby přechodu vlastnického práva ohledně předmětného zboží povinnosti opatrovatele a je oprávněn toto zboží užívat nebo umožnit její užívání třetí osobě. Odběratel nemá nárok na úhradu nákladů, které jako opatrovatel nutně, účelně nebo mimořádně vynaložil při plnění svých povinností.

 

4. ZÁRUKY, REKLAMACE A KVALITA
4.1 Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Odběratel je tak povinen provést kontrolu zboží za účelem zjištění zjevných vad do 5-ti pracovních dnů. Zjištěné zjevné vady je odběratel povinen u dodavatele reklamovat ve lhůtě do 10-ti pracovních dnů od okamžiku dodání zboží. Právo odběratele z vad zboží nelze u dodavatele uplatnit, jestliže odběratel nepodal zprávu dodavateli o zjevných vadách zboží do 10-ti pracovních dnů od dodání zboží. U skrytých vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo uvedené lhůty záruční doba.
4.2 Reklamaci lze avizovat telefonicky nebo emailem, ale za řádně uplatněnou reklamaci lze považovat jen písemnou reklamaci s uvedením popisu vady. Dodavatel podá odběrateli zprávu o výsledku šetření reklamace do 7 pracovních dnů od oznámení reklamace. Ve zprávě bude uvedeno, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoliv. V případě řádné reklamace a podle druhu vady dodavatel poskytne náhradní plnění max. do 4 pracovních dnů ode dne nahlášení reklamace, za podmínky, že reklamace byla oznámena dodavateli nejpozději do 11.00 hod. příslušného pracovního dne.
4.3 Dodavatel je povinen zboží dodat v souladu s objednávkou odběratele nebo potvrzenou nabídkou dodavatele. Dodavatel odpovídá za to, že zboží bude v objednaném množství, kvalitě materiálu, požadovaných rozměrech, toleranci a bez právních vad. Dodavatel odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele.
4.4 Dodavatel prohlašuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců od jeho dodání způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo, že si zachová smluvené vlastnosti. Dodavatel v rámci záruky za zboží odpovídá za to, že zboží bude bez skrytých vad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nesprávné skladování, neodborné zacházení a montáž, jakož i další jednání či nekonání v rozporu s pokyny nebo návodem dodavatele.
4.5 Pokud odběratel používá zboží k další montáži, má se za to, že tyto výrobky byly před montáží odběratelem důkladně prohlédnuty a shledány bez vad. Poškození nebo nadměrné opotřebení v zabudovaných nástrojích zaviněné nesprávným postupem odběratele nebudou uznány jako oprávněná reklamace.
4.6 V případě, že reklamace je prokazatelně neoprávněná, je odběratel povinen uhradit dodavateli vyúčtované náklady vzniklé s šetřením reklamace.
4.7 Výrobce dílů společnost FIBRO GMBH je držitelem certifikátů DIN EN ISO 9001: 2000, VDA, odstavec 4.
4.8 Dodavatel prohlašuje, že je držitelem certifikátu řízení kvality dle ĆSN EN ISO 9001: 2001.


5. OCHRANA INFORMACÍ
5.1 Obě smluvní strany považují veškeré obchodní a technické podrobnosti související s objednávkou a nabídkou za obchodní tajemství a zavazují se jednat s ním důvěrně a nepředávat ho třetím osobám a to i po ukončení plnění předmětu tohoto ujednání, a to po dobu nejméně 1 roku.
5.2 Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana dat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dodavatel prohlašuje, že tyto data neposkytne v žádném případě třetím osobám.


6. INFORMACE O RIZICÍCH A BOZP

6.1 Dodavatel prohlašuje že veškeré zboží, které odběrateli dodává splňují všechny podmínky zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
6.2 Všechny potřebné návody pro manipulaci se zbožím dodává dodavatel vždy v předmětné dodávce. Jedná se hlavně o návody k manipulaci s plynovými pružinami. V každé zásilce je přiložen k dodacímu listu návod na manipulaci a údržbu plynových pružin. V případě, že návod není dodán, bude dodavatelem poskytnut neprodleně po tomto zjištění.

 

7. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO
7.1 Odběratel zasláním jeho objednávky dodavateli, potvrzením nabídky dodavatele, podpisem smlouvy nebo převzetím zboží souhlasí s všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami.
7.2 V případě, že nastane rozdíl mezi všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami dodavatele a kupní smlouvou považují se za rozhodující všeobecné obchodní a dodací podmínky dodavatele. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7.3 Rozhodným právem je právo České republiky. Pro určení místní příslušnosti je rozhodující sídlo dodavatele. Jednacím jazykem je čeština.


8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
8.1 Dodavatel se zavazuje informovat odběratele o všech technických novinkách v sortimentu normálií, na požádání odběratele lze provést školení jeho zaměstnanců. Zároveň budou odběrateli bezplatně předány potřebné katalogy, prospekty a informace na datových nosičích.
8.2 Dodavatel si vyhrazuje právo uvedené podmínky dle potřeby doplňovat popřípadě upravit.
8.3 Aktuální znění všeobecných obchodních a dodacích podmínek jsou přístupné na www.gore.cz . Verze. JP04122007.